Privacyverklaring WAYA Mindful Holidays & Retreats B.V.

Dit is de privacyverklaring van WAYA Mindful Holidays & Retreats. In dit document wordt uitgelegd hoe WAYA Mindful Holidays & Retreats omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht WAYA Mindful Holidays & Retreats de grootst mogelijke zorgvuldigheid.


Grondslag verwerking

Bij het verlenen van de diensten van WAYA Mindful Holidays & Retreats worden uw persoonsgegevens verwerkt. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de Gebruikersovereenkomst die u met WAYA Mindful Holidays & Retreats bent aangegaan en/of de Algemene voorwaarden. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website (website) indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.


Verkrijging persoonsgegevens

Indien u gebruikt maakt van de diensten van WAYA Mindful Holidays & Retreats verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens door middel van het doen van een boeking of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst.


Categorieën persoonsgegevens

WAYA Mindful Holidays & Retreats verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Contact- en NAW-gegevens;
 • E-mailadres en IP-adres;
 • Leeftijd, geslacht en nationaliteit;
 • Financiële gegevens;
 • Locatiegegevens;
 • Hobby’s en interesses;
 • Medische gegevens door u zelf verstrekt (waaronder gegevens met betrekking tot ziekte, allergieën, angsten, fobieën of enige bijzonderheden en meer die van invloed kunnen zijn op de dienstverlening van WAYA Mindful Holidays & Retreats);
 • Overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie.

 Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de dienstverlening uit te kunnen voeren. De diensten die WAYA Mindful Holidays & Retreats biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet uitgevoerd worden.


Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door WAYA Mindful Holidays & Retreats verwerkt worden, hebben ten doel om:

 • Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en/of producten en de uitvoering daarvan;
 • Het uitvoeren van haar diensten;
 • Het verrichten van betalingen;
 • Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • Verbeteren van de website door middel van het analyseren van bezoekersgedrag op de website;
 • Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.

Bewaartermijn

De door WAYA Mindful Holidays & Retreats verwerkte persoonsgegevens worden conform de relevante wet- en regelgeving bewaard. Deze gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om het doel van de verwerking te verwezenlijken. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen.


 Verwerking door derden

WAYA Mindful Holidays & Retreats deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. De derden waarmee persoonsgegevens gedeeld worden zijn:

 • Websitebeheerder, ten behoeve van het onderhouden van de website. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens.
 • Websiteontwikkelaar, ten behoeve van uitvoering van de diensten. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres, IP-adres en technische meetgegevens.
 • Softwareleverancier, ten behoeve van uitvoering van de diensten. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn het e-mailadres, IP-adres en technische meetgegevens.
 • Boekhouder, ten behoeve van de financiële administratie. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 • Payment Provider ten behoeve van de verwerking van betaling. De categorie van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegeven en financiële gegevens.
 • Diverse dienstverleners, waaronder de reisorganisator, de feitelijke vervoerder en/ of andere dienstverleners op het gebied van reizen c.q. excursies en/of activiteiten met wie WAYA Mindful Holidays & Retreats een overeenkomst aangaat die noodzakelijk is voor uitvoering van de dienstverlening van WAYA Mindful Holidays & Retreats. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden zijn contact- en NAW-gegevens, e-mailadres en IP-adres, leeftijd, geslacht en nationaliteit, locatiegegevens, hobby’s en interesses, medische gegevens en overige persoonsgegevens door u zelf verstrekt tijdens correspondentie voor zover deze nodig zijn ten behoeve van de uitvoering van de met dienstverlener overeengekomen dienst(en).

Beveiliging van Persoonsgegevens

WAYA Mindful Holidays & Retreats neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst van uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.


Cookieverklaring

WAYA Mindful Holidays & Retreats maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mag WAYA Mindful Holidays & Retreats cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website.

De cookies die WAYA Mindful Holidays & Retreats gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, dat de website bereikbaar blijft (load-balancing), maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaats (no-follow).

Social Media cookies: dit zijn cookies van derde partijen en worden door de Social Media websites zelf geplaatst. Bijvoorbeeld wanneer je op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij jouw IP-adres herkennen zodra je een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst WAYA Mindful Holidays & Retreats je naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

Op de website van WAYA Mindful Holidays & Retreats worden cookies van Google geplaatst ten behoeve van Google Analytics. Wij houden geen informatie bij van hetgeen u op internet doet. Dit heeft tot gevolg dat WAYA Mindful Holidays & Retreats informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon. Indien u hierover vragen heeft kunt u contact opnemen via (website).


Browserinstellingen:

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u voor de cookie toestemming te geven. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed voor u presteert. U kunt te alle tijden de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde partijen weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.


Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • Recht op inzage.

Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.

 • Recht op rectificatie.

U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.

 • Recht op gegevenswissing.

Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.

 • Recht op beperking van de verwerking.

Als betrokkene hebt u het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgevallen. Neem hiervoor contact op met WAYA Mindful Holidays & Retreats.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens.

Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan WAYA Mindful Holidays & Retreats, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan WAYA Mindful Holidays & Retreats over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 • Recht van bezwaar.

De betrokkene heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. WAYA Mindful Holidays & Retreats staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij hij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking aanvoert die zwaarder wegen dan de belangen, vrijheden en rechten van betrokkene die verband houden met de uitoefening van, instelling of onderbouwing van een rechtsvordering.


Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop WAYA Mindful Holidays & Retreats met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via info@wayamindfulholidays.com. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt WAYA Mindful Holidays & Retreats u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. WAYA Mindful Holidays & Retreats zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren.

Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.


Wijzigingen privacyverklaring

WAYA Mindful Holidays & Retreats kan te allen tijde deze privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie.

Copyright 2021 Contact Privacyverklaring Boon Webdesign

×

Powered by WhatsApp Chat

× WhatsApp contact